background
image1 image2 image3

Stadgar

§ 1.Mål och uppgifter för föreningen 

Föreningen är ideell och är oberoende av politiskt och religiösa påverkan.

Föreningen har till uppgift att främja det kulturetniska samarbetet för svenskar och armenier i Sverige samt upplysning om den armeniska kulturen och om landet Armenien.

Föreningen arrangerar insamlingar av material och pengar för humanitärt bistånd till Armenien.

Föreningen skall verka för bistånd och hjälpinsatser till armeniska folkets strävan att återuppbygga landet.

Föreningen har för uppgift att öka kunskap och förståelse bland svenskar och armenier.

Föreningen skall aktiv stödja armenier i deras strävan att integreras i samhället och samtidigt bibehålla den armeniska kulturen och språket i Sverige.

Föreningen skall verka för solidaritet, jämställdhet, integration och diskriminerings frågor.

 

§ 2. Medlemskap

Till medlem kan väljas person som stödjer föreningens syfte.

Ansökan om medlemskap sker skriftligt.

Styrelsen eller årsmöten beviljar medlemskap.

Medlem är den personen som betalar sitt årliga medlemskap.

Beslut av uteslutning av en medlem tas av styrelsen och besked ges skriftlig

 

§ 3. Verksamhetsår - räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret (1 januari - 31 december).

 

§ 4. Val

Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet, varefter styrelsen, med undantag av ordförandeposten, konstituerar sig.

Mandattiden är 1 år.

Ordförande 2 år

Kassör 2år

 

§ 5. Regler för föreningsmöten och årsmöte.

Årsmöte hålls senast under februari månad. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast en månad före årsmötet.

medlemsmötet möte hålls vid två gånger per år och kallelsen utsänds antingen med brev eller med e-post till alla medlemmar.

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

Alla protokoll och skrivelse förs på svenska.

Val av mötes funktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare).

Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning.

Styrelsens årsberättelse.

Revisionsberättelse.

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Beslut om medlemsavgiftens storlek.

Val av ordförande.

Val av fyra styrelseledamöter samt två suppleanter.

Val av två revisorer.

Hur föreningens verksamhet och ekonomi ska se ut under det kommande verksamhetsåret.

Motioner från medlemmar.

Val av valberedning.

Övriga frågor och förslag från styrelsen.

Medlemmarna kan skicka sina förslag (motioner) skriftligt eller per e-post en månad innan årsmötet till styrelsen.

 

§ 6.Beslutsordning

Föreningens beslutande organ är.

Årsmötet.

Styrelsen.

Extra årsmöte.

 

§ 7. Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

En av ledamöterna väljs vid första styrelsemötet som vice ordförande.

Styrelsemöten ska hållas minst fyra gånger om året samt vid behov.

Styrelsen är beslutmässig då minst 4/5 av ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan vid behov anlita expertis hjälp för genomförandet av olika aktiviteter.

Suppleanter är ersättare som får rycka in.

om de ordinarie styrelseledamöterna inte själva kan närvara.

 

§ 8. Firmatecknare

Ordföranden tillsammans med kassören är firmatecknare.

 

§ 9. Stadgeändringar

Förändring av dessa stadgar fodras att beslut där omfattas 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöte, varav ett årsmöte.

 

§ 10. Styrelsens uppgifter

Styrelsen i föreningen har till uppgift att se till att de beslut som årsmöten fattar också genomförs.

Ansvara för administration, ekonomi och planering av olika aktiviteter.

Förbereda de frågor som ska diskuteras på medlemsmöten.

Medlemsmöten tar sedan ställning till de frågor som har inkommit föreningen skriftligen.

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområde (se § 15)

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna.

Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan t ex ingå avtal och vara part inför domstol.

 

§ 11. Ordförandens uppgifter

Samordnar styrelsens arbete.Är mötesledare vid styrelsemötena.

Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs.

Är föreningens firmatecknare.Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.

 

§ 12. Vice ordförandens uppgifter

Sköter ordförandens uppgifter (undantaget firmatecknare) frånvaro.

 

§ 13. Sekreterarens uppgift.

Har hand om föreningens post.

Skriver styrelsens protokoll.

Har hand om föreningens arkiv.

Ansvarar tillsammans med ordföranden för att medlemmarna kallas till olika möten. 

 

§ 14. Kassörens uppgift.

Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar.

Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar

Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar.

om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet.

Ansvarar för föreningens bokföring.

Ansvarar för föreningens tillgångar och inventarier.

Sköter föreningens medlemsregister.

Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

Är föreningens firmatecknare tillsammans med ordföranden.

 

§ 15. De sakansvarigas uppgifter.

De sakansvariga styrelseledamöterna har ansvar för var sitt verksamhetsområde (sakområde) t ex hjälpinsamlingar, arrangera föreläsningar, kvinnofrågor, kultur.

De har också till uppgift att Starta verksamhet inom sina sakområden. Förbereda ärenden som rör deras sakområden och föredra dem för styrelsen innan beslut fattas.

 

§ 16. Revisorernas arbete.

Revisorerna har ansvar för kontrollen inom föreningen.

Det är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.

Revisorerna har till uppgift att granska att

– styrelsen följer föreningens stadgar

– styrelsen följer medlemsmötenas beslut– räkenskaperna och bokföringen fungerar korrekt.

– kontrollera att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar

– kassören gör ett bokslut och att de ekonomiska rapporterna är korrekta

– föreningen inte bryter mot samhällets olika lagar och regler. Revisorerna tillsammans ska lämna in en skriftlig rapport (revisionsberättelse) om sin granskning av föreningen till årsmötet. I revisionsberättelsen skriver revisorerna in om det finns något att invända mot styrelsens arbete.

De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet).

Revisorerna bör under årets gång granska räkenskaperna regelbundet.

 

§ 17. Upplösning av föreningen (nedläggning)

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande medlemsmöte, varav ett årsmöte.

Om föreningen upplöses skall dessa tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.

 

§ 18. Säte.

Föreningens säte är i Stockholm stad.

2018  Sällskapet Shirak